Kontakt z nami

Nadzór i monitoring

Nadzór i monitoring

W ramach czynności nadzorczych wykonujemy pełen nadzór geologiczny, geotechniczny a nad przygotowanymi przez nas opracowaniami – również pełen nadzór autorski. Wykonujemy odbiory zagęszczeń i nośności, a także okonturowania stref zalegania gruntów organicznych i gruntów słabonośnych. W efekcie tych badań i na życzenie Zleceniodawcy przygotowujemy na bieżąco szczegółowe projekty technologiczne, zastępcze jak i pełne projekty wykonawcze lub modyfikacje istniejących projektów z uwzględnieniem napotkanych warunków gruntowo-wodnych i założeń Zleceniodawcy. Na życzenie Zamawiającego istnieje także możliwość usytuowania laboratorium bezpośrednio na placu budowy.

Dodatkowo oferujemy usługi monitoringu konstrukcji geotechnicznych poprzez m.in. systemy geodezyjne, inklinometry, czujniki osiadań i deformacji, w tym systemy automatyczne i elektroniczne. We współpracy z partnerem technologicznym wyspecjalizowanym w technologiach pomiarowych dla budownictwa, realizujemy nawet najbardziej skomplikowane i nowatorskie systemy pomiarowe, zarówno od strony projektowej jak i w części wykonawczej.

Główne obszary stosowanych systemów monitoringu to:

 • pomiar wydłużenia elementów;
 • pomiar zmiany odległości pomiędzy elementami;
 • pomiar siły naciągu cięgien sprężających;
 • wytężenie konstrukcji pomocniczych;
 • pomiar osiadanie nasypów;
 • pomiar siły w palach;
 • pomiar przemieszczania się elementów  konstrukcji względem siebie;
 • pomiar odkształceń elementów;
 • pomiar zmiany rozwartości rys;
 • pomiar zmiany kąta przechyłu dowolnego elementu konstrukcji;
 • pomiar osiadania podpór;
 • pomiar wychyleń z pionu;
 • pomiar drgań (amplitudy, częstotliwości);
 • pomiar parcia gruntu na elementy konstrukcji;
 • pomiar parcia betonu na szalunki;
 • pomiar sił w kotwach gruntowych;

m.in. w następujących typach obserwacji:

 • monitoring konstrukcji mostów;
 • monitoring konstrukcji stadionów, hal widowiskowo-sportowych;
 • monitoring wpływu eksploatacji tuneli na otoczenie;
 • monitoring wpływu budowy na otoczenie;
 • monitoring liniowych obiektów drogowych;
 • monitoring obiektów hydrotechnicznych;
 • monitoring obiektów geotechnicznych.

Pomiary te realizowane są z wykorzystaniem następujących rodzajów czujników:

 • czujniki odkształceń;
 • czujniki przemieszczeń;
 • czujniki rozwarcia rys;
 • czujniki osiadań;
 • czujniki parcia;
 • siłomierze;
 • inklinometry ręczne i automatyczne;
 • czujniki wychylenia;
 • czujniki do pomiaru ciśnienia;
 • czujniki do pomiaru drgań.

Współpracujemy z Inwestorami, Projektantami i Wykonawcami robót drogowych i infrastruktury technicznej na terenie całej Polski. Dokładna analiza i doświadczenie naszych pracowników pozwalają wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Dysponując wiedzą na temat parametrów gruntu, założeń inwestora i wymagań eksploatacyjnych, inżynierowie firmy INORA przygotowują projekt spełniający oczekiwania Zamawiającego, ekonomiczny a jednocześnie bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi normami i zaleceniami. Równocześnie prowadzona analiza ekonomiczna i analizy porównawcze pozwalają zawsze określić najbardziej wartościowe rozwiązanie.

PIEZOMETR

Piezometr jest małośrednicową rurą z tworzywa sztucznego zainstalowaną w gruncie. Część przypowierzchniowa uszczelniona jest najczęściej mieszanką bentonitową, natomiast podstawa piezometru zakończona jest filtrem, przez który do wnętrza przedostaje się woda gruntowa. Podstawową funkcją piezometru jest wskazywanie poziomu wód podziemnych. Zainstalowanie układu wielu piezometrów pozwala rozpoznać schemat krążenia wód podziemnych, wskazując zarówno kierunek przepływu jak i jego dynamikę. Bezpośrednio z piezometrów można pobierać próbki wody do badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych. Najczęściej określa się zawartość azotanów, chlorków, siarczanów, potasu, sodu, wapnia, żelaza czy manganu dzięki czemu można ocenić stopień oraz typ zanieczyszczeń wód podziemnych.

Piezometry instaluje się wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność rozpoznania wpływu warunków wodnych na konstrukcje budowlane a więc na terenach inwestycji gdzie obniża się poziomy wód czy na terenach narażonych na podtopienia. Terenami szczególnie predystynowanymi do monitoringu piezometrycznego są również obszary na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych.

Wykonujemy montaż i obsługę piezometrów o dowolnej głębokości. Wykonujemy zarówno pomiary manualne za pomocą świstawki oraz systemy w pełni automatyczne, rejestrujące i raportujące poziomy wód w systemie on line. Systemy automatyczne są szczególnie polecane w przypadku systemów monitoringu składających się z wielu piezometrów na dużej powierzchni, ponieważ pozwalają błyskawicznie i w dowolnym momencie ocenić warunki hydrologiczne na badanym obszarze.

INKLINOMETR

Inklinometry są czujnikami przemieszczeń rejestrowanych na podstawie zmian wychylenia kątowego. Kierunek instalacji inklinometru określa bezpośrednio możliwości pomiarowe. Za pomocą inklinometrów poziomych rejestruje się przemieszczenia pionowe, a więc osiadania czy wypiętrzenie terenu. Inklinometry pionowe umożliwiają rejestrację przemieszczeń bocznych. Za pomocą tego typu pomiarów określa się np. wypór podłoża w sąsiedztwie wnoszonego nasypu czy też deformacje ścian oporowych. Za pomocą inklinometrów pionowych można również identyfikować powierzchnie poślizgu na terenach zagrożonych osuwiskami.

Kombinacja pomiarów wykonanych za pomocą inklinometrów pionowych i poziomych daje szczególnie szerokie możliwości w przypadku zastosowaniu zalecanej przez Eurokod 7 obserwacyjnej metody prowadzenia budowy. Metoda ta jest zalecania w przypadkach konstruowania budowli na terenach gruntów słabonośnych i polega na prowadzeniu obserwacji przemieszczeń, które mogą być podstawą do wprowadzenia korekt we wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniu. Jednoczesna rejestracja osiadań i wyporu bocznego pozwala ocenić bezpieczeństwo wznoszonego nasypu a obserwacja osiadań w określonym interwale czasowym pozwala ocenić zaawansowanie procesu konsolidacji. Pomiar może być wykonywany ręcznie lub w sposób automatyczny, dzięki zamontowaniu automatycznych inklinometrów IPI. System taki umożliwia automatyczną rejestrację danych i raportowanie w systemie on-line w dowolnie określonym przez użytkownika interwale czasowym.

HYDROPROFILOMETRY (PROFILOMETRY HYDROSTATYCZNE)

 Hydroprofilometr jest hydraulicznym systemem pomiaru osiadań umożliwiającym wykonywanie rejestrację deformacji wzdłuż zainstalowanego ciągu hydroprofilometru. System składa się z zainstalowanej w podłożu rury prowadzącej oraz z przenośnej sondy pomiarowej.

Podczas pomiaru wykorzystuje się zasadę niwelacji hydrostatycznej – pomiaru ciśnienia hydrostatycznego wytwarzanego przez kolumnę cieczy zakończoną sondą. Położenie pionowe analizowanego punktu określa się przeliczając przyrost ciśnienia względem wartości referencyjnej na wysokość słupa cieczy. Dzięki nawiązaniu wykonywanych pomiarów do reperów kontrolnych umieszczonych poza strefą oddziaływania budowli można uzyskać dokładny obraz osiadań bezwzględnych.

SKANER LASEROWY 3D

Technologia skanowania laserowego 3D bazuje na nieselektywnym pomiarze dużej liczby punktów w trójwymiarowej przestrzeni w czasie rzeczywistym. Pomiar odległości odbywa się poprzez przeliczenie czasu powrotu odbitej od obiektu fali nośnej. Wynikiem pomiarów jest przestrzenne odwzorowanie otaczającej rzeczywistości reprezentowane przez zbiór punktów o określonych współrzędnych (chmura punktów).

Skaning laserowy daje możliwość wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych a dzięki wykonanym cyklicznie kolejnym pomiarom można wychwycić deformacje powierzchniowe badanego obiektu. Efektem naszych prac jest dwuwymiarowa mapa skanowanej powierzchni bądź pełen trójwymiarowy model cyfrowy. Możliwość szybkiego wychwycenia zachodzących zmian na relatywnie dużej skanowanej powierzchni sprawia, że metoda trójwymiarowego skanowania laserowego jest obecnie wyjątkowo często stosowana do monitoringu konstrukcji.

Więcej informacji o skanowaniu i inwentaryzacji laserowej 3D.

INSAR – SATELITARNA INTERFEROMETRIA RADAROWA

Monitoring przemieszczeń obszarów o dużej powierzchni za pomocą technologii INSAR. Satelitarna interferometria radarowa InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) jest metodą teledetekcyjną której istotą jest wyznaczenie przemieszczeń terenu na podstawie obliczonych przesunię fazy echa radarowego, zarejestrowanego na dwóch niezależnych obrazach typu SAR przez krążącego na orbicie satelitę.

Technologia INSAR jest szczególnie przydatna w przypadkach gdy istnieje konieczność objęcia monitoringiem powierzchniowym rozległego terenu, np. dla oceny wpływu prowadzonej inwestycji na teren przyległy, wpływu szkód górniczych itp.