Kontakt z nami

Systemy antyerozyjne, stabilizacja osuwisk

Systemy antyerozyjne, stabilizacja osuwisk

Doskonałym rozwiązaniem w przypadku budowy wszelkiego rodzaju skarp i nasypów jest zastosowanie geosyntetyków, w tym geosiatek, które przeciwdziałają parciu gruntu na ścianę, wraz z systemem zazielenienia. Zazieleniona ściana oporowa bardzo dobrze harmonizuje się z otoczeniem i staje się jednocześnie ekranem dźwiękochłonnym pochłaniającym znaczną część energii.

Jednym ze sposobów wykończenia skarp jest system INOREX®, który polega na zainstalowaniu w skarpie kotew mocujących, na których mocuje się siatki stalowe w odległości ok. 0,30 m od lica skarpy zbrojonej geosyntetykami. Po zainstalowaniu wszystkich elementów systemu INOREX® wypełnia się od góry pustą przestrzeń (pomiędzy siatką stalową a skarpą) kompozycją żyznej gleby, humusu i nasion oraz siatki antyerozyjnej lub materiałem kamiennym.

Kolejnym ze sposobów uzyskania trwałego umocnienia a także zazielenienia jest stosowana przez nasze przedsiębiorstwo technologia INORGREENING® polegająca na odpowiednim zabezpieczeniu przypowierzchniowym skarpy siatką antyerozyjną, której zadaniem jest niedopuszczenie do obsuwania się gruntu właśnie w strefie przypowierzchniowej skarpy oraz na wykonaniu odwodnienia skarpy, celem nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntów pod wpływem działania wody. Siatkę układa się zgodnie z przewidzianą technologią z odpowiednim naciągiem i zakotwieniem jej specjalnymi szpilkami i sznurkiem dociskowym.

Zapewniamy doradztwo przy  wyborze materiału ochraniającego skarpę czy nasyp.
Proponując szeroki zakres materiałów, od biodegradowalnych najczęściej stosowanych na stokach o małym pochyleniu, po maty przestrzenne, które to mogą być stosowane nawet w bardzo trudnych warunkach, jesteśmy w stanie dopasować odpowiednie zabezpieczenie dla każdego obiektu, niezależnie od jego stromości i długości zbocza.

Wdrażając nowoczesne technologie zazieleniania gwarantujemy nie tylko zabezpieczenie obiektu budowlanego, ale również stwarzamy na nim korzystne warunki rozwoju roślinności okrywowej, co w rezultacie pozwoli nam stworzyć obiekt nie tylko funkcjonalny i bezpieczny, ale również pełniący funkcje estetyczne i dekoracyjne.